Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Huidpraktijk Arnhem

1. Algemeen
1.1 In deze voorwaarden wordt onder ‘de huidtherapeuten’ verstaan alle medewerkers van Huidpraktijk Arnhem gevestigd aan de Bakenbergseweg 72 te Arnhem. De huidtherapeuten zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en werkzaam conform de beroepscode van de NVH. De huidtherapeuten staan daarnaast geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

1.2 In deze voorwaarden wordt onder ‘patiënt’ verstaan degene die de huidtherapeut opdracht geeft tot behandeling.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder ‘patiënt’ tevens verstaan diens wettelijke vertegenwoordiger.

1.4 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de patiënt en de huidtherapeut.

1.5 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de huidtherapeut voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.6 Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen de huidtherapeut en de patiënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst van toepassing (WGBO).

1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen de huidtherapeut en de patiënt omvat de opdracht van de patiënt aan de huidtherapeut tot al dan niet geneeskundige behandeling.

2.2 De huidtherapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de patiënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3. Toestemming

3.1 De patiënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandeling toestemming aan de huidtherapeut.

3.2 De huidtherapeut kan van de patiënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

3.3 De toestemming van de patiënt omvat tevens de bevoegdheid van de huidtherapeut om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de patiënt te aanvaarden. De huidtherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de huidtherapeut.

3.4 In het geval de patiënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de huidtherapeut geen behandeling (meer) verrichten.

3.5 Bij een minderjarige (jonger dan 18 jaar) dient de ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger toestemming te verlenen voor aanvang van de eerste behandeling.

4. Informatie

4.1 De patiënt dient de huidtherapeut op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5. Tarieven en zorgverzekering

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.

5.2 De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

6. Betaling

6.1 De patiënt zorgt na ontvangst van de factuur voor betaling binnen veertien (14) dagen op de betrokken rekening van de huidtherapeut onder vermelding van het factuurnummer.

6.2 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de patiënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.

6.3 In het geval de patiënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De huidtherapeut is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de patiënt in rekening te brengen. De huidtherapeut is tevens bevoegd incassomaatregelen te nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de patiënt.

6.4 Bij betalingsachterstand is de huidtherapeut bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

6.5 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een klacht tegen de huidtherapeut indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij de huidtherapeute instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.6 De betalingsverplichting vervalt niet als de patiënt de overeenkomst beëindigt of de huidtherapeut verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

7. Annulering

7.1 In het geval de patiënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk vierentwintig (24) uur van tevoren bij de huidtherapeut af te zeggen.

7.2 Zegt de patiënt niet of niet tijdig af, dan kan de huidtherapeut de kosten van de behandeling (geheel dan wel gedeeltelijk) in rekening te brengen.

7.3 Afspraken kunnen telefonisch of per e-mailbericht worden geannuleerd. De annulering wordt door de huidtherapeut geregistreerd op het moment dat door de patiënt wordt gebeld of diens e-mailbericht door de huidtherapeut wordt ontvangen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Indien zich bij een behandeling een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de huidtherapeut leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop door de huidtherapeut afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De huidtherapeut is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakomen van enige verplichting jegens de huidtherapeut.

9. Klachten

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de patiënt over de behandeling door de huidtherapeut, meldt de patiënt dit zo snel mogelijk aan de huidtherapeut. De huidtherapeut en de patiënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen. Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de patiënt zich wenden tot het Klachtenloket Paramedici. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici waar de huidtherapeut bij aangesloten is, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Via de website van het Klachtenloket Paramedici kan de patiënt een eenvoudig formulier en nadere uitleg vinden.De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt de klacht en zoekt naar een oplossing. De patiënt krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op de ingediende klacht. De klachtenfunctionaris zal ook contact opnemen met de betrokken zorgverlener. Uiterlijk binnen 6 weken zal de zorgverlener zijn/haar reactie/oplossing aangeven over de geuite klacht.

Als de geboden oplossing of de wijze waarop de klacht is afgehandeld voor de patiënt onbevredigend, dan kan de patiënt terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de zorgverlener als voor de patiënt.

Hier vindt u het reglement klachtafhandeling paramedici. 

10. Nietigheid

10.1 In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11. Toepasselijk recht

11.1 Op de tussen de huidtherapeut en de patiënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12. Wijzigingen

12.1 De huidtherapeut behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail ter kennis van de patiënt gebracht en treden één maand na dagtekening van de bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de patiënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de patiënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de patiënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

 

Schuiven naar boven